Prisrčno dobrodošli

Večjezičnost kot priložnost – zasedanja o konceptih internacionalizacije izobraževanja učiteljev in za spodbujanje večjezičnosti pri otrocih in mladostnikih 

Številne koncepte in modele s področja didaktike večjezičnosti preizkušajo, reflektirajo in znanstveno analizirajo povsod po Evropi. Načeloma obravnavamo večjezičnost kot nujnost za uspešno poklicno udejstvovanje. A le redko ljudje na večjezičnem območju oz. tisti, ki živijo večjezično ne glede na svoje okolje, tematizirajo pomen večjezičnosti. Zborovanja na temo „Večjezičnost kot priložnost“  lahko razumemo kot poskus izkoriščanja potencialov in sistematične rabe pozitivnih izkušnj s področja večjezičnosti v udeleženih izobraževalnih ustanovah.


Predmet prve delavnice z naslovom „Večjezičnost kot priložnost“, ki je potekala maja 2009 na univerzi v Kasslu, so bile izkušnje z večjezičnostjo iz Finske, Belgije, Poljske in Nemčije. Posebnost tega srečanja je bila (so)udeležba študentov, in sicer ne samo kot poslušalcev nastopajočih predavateljev, temveč so se ti s svojimi predstavitvami izkazali kot aktivni udeleženci delavnice. Delavnica je tako študentom iz Kassla in Poljske kot tudi vsem predavateljem z udeleženih visokih šol ponudila priložnost spoznanja večjezičnih partnerskih regij iz tujine. Čeprav je bila delavnica sprva predvidena kot enkratna prireditev, so udeležene visoke šole po prvem srečanju ohranile stik in si v prihodnje ves čas izmenjevale svoje ugotovitve, poročale o pridobljenih rezultatih raziskav in se obveščale o načrtih za prihodnje. 

Mednarodna konferenca z naslovom „Nemške pokrajine jezika“, ki je leta 2010 potekala v poljskem mestu Nysa, je bila mišljena kot nadaljevanje diskurza iz Kassla. Obiskovalcem so na konferenci ponudili veliko informacij o položaju glede pouka nemščine na dvojezičnem območju Wroclaw-Nysa in v ostalih dvojezičnih regijah po Evropi. V središču konference so bili koncepti za jezikovni pouk znotraj manjšinjske situacije in večkulturne ponudbe jezikovnih študijskih smeri. Posebno doživetje je bil s strani študentov organiziran in voden literarni sprehod po mestu, pri katerem so na primeru Josepha von Eichendorffa in Maxa Herrmanna obravnavali literarno tradicijo Šlezije.

Na tretjem srečanju na temo „Večjezičnost kot priložnost“, ki je maja 2011 potekalo v Eupnu v Belgiji na Avtonomni visoki šoli za nemškogovorečo skupnost, je bilo govora izključno o pouku nemščine kot drugega jezika in jezika manjšine na šoli in visoki šoli. Cilj zborovanja je bilo študentom in praktikom na šoli in visoki šoli omogočiti poglobljeno izmenjavo idej in gradiva za posamzne koncepte – predvsem glede na generacijo mladih z migracijskim ozadjem.

Predavatelji z visokih šol v Nemčiji, na Poljskem, v Luksemburgu, na Finskem, v Italiji in v Švici so predstavili programe iz svojih državah, ki so uvedeni za delo z jezikom manjšine v različnih izobraževalnih ustanovah: od predšolskih, osnovnošolskih, vse do visokošolskih. Posebnost tega srečanja je bila udeležba odgovornih za izobraževanje iz regije vzhodna Belgija.

Nova dimenzija je značilna za zborovanje leta 2012 na univerzi v Luksemburgu (Université du Luxembourg) v Walferdange. Udeležencem v treh dneh niso ponudili samo ekskurzije na dvojezično gimnazijo na nemško-luksemburškem obmejnem območju, pač pa tudi številne vzoredne delavnice z različnimi predavanji. Tako smo izvedeli precej o luksemburški jezikovni politiki, ki predvideva, da se vsi otroci poleg luksemburščine in nemščine učijo tudi francoščino. Od sekundarne stopnje izobraževanja naprej pa še dodatno angleščino in po izbiri tudi druge tuje jezike, kot so italijanščina, španščina ali latinščina. Pri tem se je izkazalo, da so za precejšen delež otrok z migracijskim ozadjem, znotraj katerega se otroci še dodatno razlikujejo med seboj, potrebni novi pristopi, ki so bili v veliki meri predstavljeni s strani več kot štirideset predavateljev v treh jezikih.

Maja 2013 je zborovanje „Večjezičnost kot priložnost“ potekalo na pedagoški visoki šoli v Heidelbergu. Pri tem, prav tako trojezičnem srečanju, je bil poudarek na učenju tujega jezika in dvojezičnem pouku. Med drugim so obravnavali tudi izkušnje z jezikovno heterogenimi učnimi skupinami in pristope za zgodnjo večjezičnost v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Na srečanju so študentom, raziskovalcem in praktikom na šoli, visoki šoli in na ostalih izobraževalnih institucijah ponudili temelje za dialog o raziskovalnih dejavnostih in projektih na temo večjezičnosti na meddržavni ravni. 

Šesto zborovanje je potekalo junija 2015, in sicer znova v Nysi na Poljskem. Pred zborovanjem so sestavili konzorcij visokih šol in izobraževalnih ustanov iz Belgije, Nemčije, Luksemburga, Avstrije, Poljske in iz Švice in se dogovorili o osrednjih temah konference. V središču zborovanja so bili izobraževalni koncepti za živeto večjezičnost in razvoj osebne identitete. Zbornik prispevkov s konference je izšel na začetku leta 2016 pri leipziški univerzitetni založbi (Leipziger Universitätsverlag).

V sklopu sedmega zborovanja, ki je julija 2017 potekalo v Kasslu, se je več kot 150 udeležencev razdeljenih v osem skupin ukvarjalo s praktičnimi primeri, znanstvenimi raziskavami in jezikovno-političnimi koncepti v večjezični Evropi. Posebnost tega srečanja je bila udeležba študentov nemščine kot tujega jezika iz Brazilije, s Poljske in Kitajske, ki so ta kongres izkoristili za priznanje dela študijskih obveznosti (kot sklop predavanj) na univerzi.

Dolgoročni cilj konzorcija, ki je postavil temelje zborovanja, je kartografija izobrazbene strukture Evrope in priprava „dinamičnega atlasa večjezičnosti“. Takšna namera pa ne more biti dosežena na zgolj enem zborovanju. Zbornik prispevkov zasedanja v Kasslu (izšel je leta 2018 pri leipziški univerzitetni založbi Leipziger Universitätsverlag) lahko razumemo kot temelj tovrstne namere.

Priprave na osmo zborovanje, ki bo od 23. do 25. septembra 2020 potekalo na Pedagoški Visoki šoli, Viktor Frankl Visoki šoli v Celovcu, v Avstriji, so v polnem teku. Osrednja tema zborovanja bo „Večjezičnost – identiteta in izobraževanje”