Prisrčno dobrodošli

Večjezičnost kot priložnost – zasedanja o konceptih internacionalizacije izobraževanja učiteljev in o spodbujanju večjezičnosti pri otrocih in mladostnikih 

Po Evropi preizkušajo, reflektirajo in znanstveno analizirajo številne koncepte in modele s področja didaktike večjezičnosti. Praviloma obravnavamo večjezičnost kot nujno potrebno za uspešno poklicno udejstvovanje. Le redko tematiziramo „živeto večjezičnost“ ljudi na večjezičnem območju oz. večjezično življenjsko okolje. Zborovanja na temo „Večjezičnost kot priložnost“ tako lahko razumemo kot poskus sistematične rabe pozitivnih izkušenj z večjezičnostjo pri sodelujočih izobraževalnih ustanovah.

Predmet prve delavnice z naslovom „Večjezičnost kot priložnost“, ki je potekala maja 2009 na univerzi v Kasslu, so bile zasnove ukvarjanja z večjezičnostjo s Finske, iz Belgije, Poljske in Nemčije. Posebnost tega zborovanja je bila (so)udeležba študentov, in sicer ne samo kot poslušalcev nastopajočih predavateljev, temveč tudi kot referentov. Delavnica je tako študentom iz Kassla in Poljske kot tudi vsem predavateljem z udeleženih visokih šol ponudila priložnost spoznanja večjezičnih partnerskih regij v tujini. Čeprav je bila delavnica sprva predvidena kot enkratna prireditev, so udeležene visoke šole po prvem srečanju ohranile stik in si v prihodnje ves čas izmenjevale svoje ugotovitve, poročale o pridobljenih rezultatih raziskav in se obveščale o načrtih za prihodnje. 

Mednarodna konferenca z naslovom „Nemške pokrajine jezika“, ki je leta 2010 potekala v poljskem mestu Nysa, je bila zasnovana kot nadaljevanje diskurza iz Kassla. Obiskovalcem so na konferenci ponudili veliko informacij o položaju glede pouka nemščine na dvojezičnem območju Wroclaw-Nysa in v ostalih dvojezičnih regijah po Evropi. V središču konference so bili koncepti za jezikovni pouk v manjšinski situaciji in večkulturne ponudbe jezikovnih študijskih smeri. Posebno doživetje je bil s strani študentov organiziran in voden literarni sprehod po mestu, pri katerem so na primeru Josepha von Eichendorffa in Maxa Herrmanna-Neißeja tematizirali in predstavili literarno tradicijo Šlezije.

Pri tretjem srečanju na temo „Večjezičnost kot priložnost“, ki je maja 2011 potekalo v Eupnu v Belgiji na Avtonomni visoki šoli za nemškogovorečo skupnost, so govorili izključno o pouku nemščine kot drugega jezika in jezika manjšine na šoli in visoki šoli. Zastavljeni cilj zborovanja je bil študentom in praktikom na šoli in visoki šoli omogočiti poglobljeno izmenjavo idej in gradiva o posamznih konceptih – predvsem z ozirom na mlade z migracijskim ozadjem.

Predavatelji z visokih šol v Nemčiji, na Poljskem, v Luksemburgu, na Finskem, v Italiji in Švici so poročali o različnih programih v predšolskih ustanovah, šolah in visokih šolah v svojih državah in regijah, ki so jih uvedli za jezikovni pouk z manjšino. Posebnost tega srečanja je bila udeležba pristojnih za izobraževanje iz regije vzhodna Belgija.

Nov obseg je značilen za zborovanje leta 2012 na univerzi v Luksemburgu (Université du Luxembourg) v Walferdange. Udeležencem v treh dneh niso ponudili samo ekskurzije na dvojezično gimnazijo v nemško-luksemburško obmejno regijo, pač pa tudi številna predavanja v vzporednih delavnicah. Tako smo izvedeli veliko o luksemburški jezikovni politiki, ki predvideva, da se vsi otroci poleg luksemburščine in nemščine učijo tudi francoščino. Od sekundarne stopnje dalje pa še dodatno angleščino in po izbiri tudi druge tuje jezike, kot so italijanščina, španščina ali latinščina. Pri tem se je izkazalo, da so za precejšni delež otrok z migracijskim ozadjem, znotraj katerega se ti otroci še dodatno razlikujejo med sabo, potrebni novi pristopi, ki so v veliki meri bili predstavljeni s strani več kot štirideset predavateljev v treh jezikih.

Maja 2013 je zborovanje „Večjezičnost kot priložnost“ potekalo na pedagoški visoki šoli v Heidelbergu. Pri tem, prav tako trijezičnem srečanju, je bil poudarek na učenju tujih jezikov in dvojezičnem pouku. Med drugim so obravnavali izkušnje z jezikovno heterogenimi skupinami učencev in pristope za zgodnjo večjezičnost v predšolskem oz. osnovnošolskem obdobju. Na srečanju so študentom, raziskovalcem in praktikom na šoli, visoki šoli in v ostalih izobraževalnih ustanovah ponudili temelje za meddržavno izmenjavo mnenj in vzpostavitev dialoga o raziskovalnih dejavnostih in projektih na temo večjezičnosti. 

Šesto zborovanje je potekalo junija 2015, in sicer znova v Nysi na Poljskem. Pred zborovanjem so sestavili konzorcij visokih šol in izobraževalnih ustanov iz Belgije, Nemčije, Luksemburga, Avstrije, Poljske in Švice ter se dogovorili o osrednjih temah konference. V središču zborovanja so bili izobraževalni koncepti za „živeto večjezičnost“ in razvoj osebne identitete. Zbornik prispevkov s konference je izšel na začetku leta 2016 pri leipziški univerzitetni založbi (Leipziger Universitätsverlag).

Pri sedmem zborovanju, ki je julija 2017 potekalo v Kasslu, se je več kot 150 udeležencev v osmih skupinah ukvarjalo s praktičnimi primeri, znanstvenimi raziskavami in jezikovno-političnimi koncepti v večjezični Evropi. Posebnost tega srečanja je bila udeležba študentov iz Brazilije, s Poljske in Kitajske, ki študirajo nemščine kot tuji jezik in so kongres obiskali v sklopu svojih študijskih obveznosti na univerzi.

Dolgoročni cilj konzorcija, ki je določil temelje zborovanja, je priprava „zemljevida“ izobrazbene strukture Evrope in izdelava „dinamičnega atlasa večjezičnosti“. Takega projekta pa ni mogoče izpeljati oz. dokončati na zgolj enem zborovanju. Zbornik prispevkov zasedanja v Kasslu (izšel je leta 2018 pri leipziški univerzitetni založbi Leipziger Universitätsverlag) lahko razumemo kot začetek tega projekta.

Osmo zborovanje nam je kljub večkratni preložitvi z upoštevanjem strogih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni uspelo izpeljati od 8. do 10. septembra 2021 v Celovcu. Osrednja tema zborovanja je bila „Večjezičnost – identiteta in izobraževanje”. Glavni cilj tega srečanje je bilo pristojne v izobraževalni dejavnosti na podlagi tematsko usmerjenega in mednarodnega diskurza senzibilizirati za večjezičnost, identiteto in izobrazbo. Pridobljene ugotovitve s tega zborovanja bomo vključili v izobraževalne koncepte za dvo- ali večjezično življenjsko okolje mladih ljudi.

V kratkem bo pri leipziški univerzitetni založbi (op.: Leipziger Universitätsverlag) izšel zbornik s tega zborovanja. Podrobnosti in fotografije z zborovanja si lahko preberete oz. ogledate na spletni strani Pedagoške visoke šole iz Celovca (Pädagogische Hochschule Kärnten: Mediencorner (ph-kaernten.ac.at).  

Deveto zborovanje bomo organizirali na Poljskem, in sicer – kot tudi leta 2015 – na državni visoki šoli v Nysi. Mesto Nysa se nahaja na meji med zgornjo in spodnjo Šlezijo, nedaleč stran od državne meje z republiko Češko, v regiji, kjer govorijo in so tudi v preteklosti govorili veliko jezikov.  Posebno vlogo imajo tu nemška in poljska narečja. Državna visoka šola v Nysi je edina visoka šola na Poljskem, ki poleg izobraževanja bodočih učiteljev nemščine kot tujega jezika, izobražuje tudi učitelje nemščine kot maternega jezika narodne manjšine. Slednjega (op.: nemščina kot materni jezik narodne manjšine) poučujejo na številnih šolah v omenjeni regiji. Udeležencem zborovanja želimo dati vpogled v pestro jezikovno pokrajino, zaradi česar v času zborovanja organiziramo obiske šol in drugih izobraževalnih ustanov v regiji. Poleg tega bomo povabili tudi praktike, ki se v svojem poklicnem vsakdanu ukvarjajo z večjezičnostjo oz. svoj poklicni vsakdan oblikujejo večjezično.