Hjertelig velkommen

Flersprogethed som en mulighed – en række konferencer om koncepter for internationalisering af læreruddannelsen og fremme flersprogethed hos børn og unge

Talrige koncepter og modeller for flersproget didaktik bliver afprøvet, reflekteret og analyseret videnskabeligt i Europa. Flersprogethed betragtes som regel primært som en faglig nødvendighed. Det er kun sjældent, at den levede flersprogethed hos mennesker i flersprogede regioner eller flersprogede miljøer tages op. Konferencerækken “Flersprogethed som en mulighed” ser sig selv som et forsøg på at udnytte de positive potentialer i disse erfaringer med flersprogethed i de deltagende uddannelsesinstitutioner systematisk.

Emnet for den første workshop med titlen “Flersprogethed som en mulighed”, som fandt sted i maj 2009 på universitetet i Kassel, var tilgange til flersprogethed fra Finland, Belgien, Polen og Tyskland. Et særligt træk var deltagelsen af studerende, ikke kun som lyttere til foredragsholdernes oplæg, men også selv som oplægsholdere. Denne workshop gav studerende fra Kassel og Polen samt foredragsholderne fra de andre deltagende universiteter mulighed for at lære flersprogede partnerregioner i udlandet at kende. Selv om workshoppen oprindeligt var tænkt som en engangsbegivenhed, holdt de deltagende universiteter kontakten og udvekslede løbende ideer om deres arbejdsresultater og planer. Den internationale konference “Deutsch-Landschaften einer Sprache”, som fandt sted i den polske by Nysa/Neisse i 2010, så sig selv som en fortsættelse af Kassel-diskursen. Den var kendetegnet ved en bred vifte af oplysninger om situationen for tyskundervisningen i den tosprogede region Wroclaw/Breslau-Nysa/Neisse og i andre tosprogede regioner i Europa. Fokus lå på koncepter for sprogundervisning i minoritetssituationer og bikulturelle tilbud i sproguddannelser. En særlig oplevelse var den litterære byrundtur, som blev ledet af studerende, hvor ved hjælp af Joseph von Eichendorff og Max Herrmann-Neisse den litterære tradition i Schlesien blev tematiseret .

Den tredje konference om “Flersprogethed som en mulighed”, som fandt sted i maj 2011 i Eupen/Belgien på det selvstyrende universitet i det tysktalende samfund, handlede udtrykkeligt om undervisning i tysk som andetsprog og som mindretalssprog i skoler og på universiteter. Det selvvalgte mål med denne konference var, at give studerende og praktikere på skoler og højere læreanstalter mulighed for en koncentreret udveksling af idéer og materialer om tilsvarende koncepter – også og især med hensyn til unge med indvandrerbaggrund.

Kolleger fra universiteter i Tyskland, Polen, Luxembourg, Finland, Italien og Schweiz rapporterede om de forskellige programmer, der er blevet udviklet i førskoleinstitutioner, skoler og universiteter i deres lande og regioner med henblik på at håndtere sprog for minoriteter. Et særligt træk ved denne konference var deltagelsen af uddannelsesansvarlige fra Østbelgien.

Konferencerækken nåede en ny dimension i 2012 på Université du Luxembourg i Walferdange. På tre dage fik deltagerne ikke kun en udflugt til et tosproget gymnasium i det tysk-luxembourgske grænseområde, men også en række forskellige foredrag i flere parallelle workshops. De lærte f.eks. meget om Luxembourgs sprogpolitik, som giver muligheden for, at alle børn ikke kun skal lære luxembourgsk og tysk, men også fransk. Fra gymnasiet desuden engelsk og om nødvendigt andre fremmedsprog som italiensk, spansk eller latin. Det viste dog også, at der er behov for nye idéer til den meget store andel af børn med indvandrerbaggrund, som bliver stadig mere forskelligartet, og disse blev præsenteret i stort antal af over fyrre oplægsholder på tre sprog.

I maj 2013 fandt konferencerækken “Flersprogethed som en mulighed” sted på det pædagogiske universitet i Heidelberg. Denne konference, som også blev afholdt på tre sprog, fokuserede på indlæring af fremmedsprog og tosprogsundervisning. Der blev bl.a. drøftet erfaringer med sprogligt heterogene læringsgrupper og tilgange til tidlig flersprogethed i før- hhv. grundskoler. Konferencen tilbød studerende, forskere og praktikere i skoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner en tværnational platform for dialog om forskningsaktiviteter og projekter om flersprogethed.

Den sjette konference fandt sted igen i Nysa/Neisse i Polen i juni 2015. I tiden op til konferencen lykkedes det at der blev dannet et konsortium af universiteter og uddannelsesinstitutioner i Belgien, Tyskland, Luxembourg, Østrig, Polen og Schweiz, og der blev indgået aftaler om de vigtigste emner. Konferencen fokuserede på pædagogiske koncepter til at leve flersprogethed og udvikling af personlig identitet. Konferencesamlingen blev udgivet af Leipziger Universitätsverlag i begyndelsen af 2016.

På den syvende konference, som fandt sted i Kassel i juli 2017, behandlede mere end 150 deltagere i 8 sektioner praktiske eksempler, videnskabelig forskning og sprogpolitiske koncepter i det europæiske flersprogethedslandskab. Et særligt træk var deltagelsen af studerende fra lande som Brasilien, Polen og Kina, som brugte konferencen som en forelæsningsrække som del af deres studier i tysk som fremmedsprog. Det langsigtede mål for det konsortium, der organiserer konferencerne, er at “kortlægge” uddannelseslandskabet i Europa og skabe et dynamisk “atlas over flersprogethed”. En sådan opgave kan imidlertid ikke løses med en enkelt konference. Dokumentationsbåndet (udgivet i 2018 af Leipziger Universitätsverlag) fra konferencen i Kassel kan imidlertid opfattes som projektets hjørnesten.

Den 8. konference kunne – efter flere aflysninger – finde sted fra den 08. til 10. september 2021 i Klagenfurt efter strenge coronaregler.

Konferencen stod under det motto ”Flersprogethed – identitet og uddannelse”. Det overordnede formål med konferencen var, at bevidsgøre uddannelsesansvarlige om flersprogethed, identitet og uddannelse gennem en emnefokuseret og international diskurs. Insigten som blev opnået på konferencen vil blive indarbejdet i pædagogiske koncepter i to- og flersproglige miljøer fra unge mennesker.

En konferencebind vil blive offentliggjord snart på Leipziger Universitesverlag. Flere inormationer og billeder findes på hjemmesiden af PH Klagenfurt. Pädagogische Hochschule Kärnten: Mediencorner (ph-kaernten.ac.at)

Den 9. konfernce i rækken finder sted i Polen og, som allerde i 2015, på statsuniversitetet Nysa. Byen Nysa ligger ved grenzen til Oberschlesien og Niederschlesien, ikke langt fra grensen til Tjekkiet, i et område hvor der blev talt og tales mange sprog. En særlig rolle spiller her dialekterne fra den tyske og polske sprog.  Statuniverstitetet i Nysa er det eneste universtitet i Polen, som ved siden af uddannelsen til DaF-lærere også uddanner lærere i Tysk som modersmål for de nationale mindretal. Et fag, som der unervises i på mange skoler i regionen. Vi vil gerne give konferencegæsterne mulighed for at få et indblik i dette interessante sproglandskab ved at arrangere besøg på skoler og andre uddannelsesinstitutioner i regionen under konferencen og ved at invitere praktikere, der tilrettelægger deres hverdag i et flersproget miljø.